Не купувайте букети с бодлив залист!
admin | Monday, 13 Feb 2017
Във връзка с наближаващите пролетни празници МОСВ припомня, че Бодливият залист (Ruscus aculeatus) е от видовете диворастящи лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване съгласно Закона за лечебните растения. Специалният режим се определя всяка година със заповед на министъра на околната среда и водите.

Събирането за търговски цели на растението от естествените му находища на територията на страната е забранено, затова не трябва да се купуват букети, в които присъства.

Бодливият залист, наричан също миши трън, миши чемшир и самодивски чемшир, е вечнозелено храстовидно растение. Достига височина от 30 до 60 см. Притежава силно разклонено стъбло и пълзящо коренище. Крайните клонки на стъблото са плоски и с ланцетна форма, като на върха са бодливо заострени. Върху тях се разполагат недоразвитите листа, които имат вид на люспици.

Бодливият залист е сенкоиздръжливо растение. Разпространено е в някои крайбрежни гори в подлеса. В пределите на България може да достигне до надморска височина от 900 m. Видът е рядък и събирането му е забранено. Бодливият залист е реликт, който предпочита ксеротермните (сухолюбиви) дъбови гори в Странджа планина и по крайбрежието.

Сигнали за нарушения могат да се подават на „зеления” телефон в съответните Регионални инспекции по околната среда и водите.

Tags: препоръка МОСВ защитен вид

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2019, One Nature. All rights reserved.