Одит на законодателството на ЕС за опазване на околната среда показа добрата му ефективност
admin | Sunday, 26 Feb 2017
Според задълбочена оценка на Комисията популациите птици, другите защитени видове и природните местообитания в Европа биха били в много по-лошо състояние, ако не бяха защитени с директивите за птиците и за местообитанията. Макар че директивите са подходящи за целта, те трябва да се прилагат по-добре и по-равномерно. В контекста на тези констатации Европейската комисия подготвя план за действие, предоставящ комплексни мерки за значително подобряване на опазването на природата на практика; той ще бъде публикуван през 2017 г.

Директивата за птиците защитава всички видове диви птици в ЕС. Над 1200 вида и подвида, както и 231 вида естествени местообитания са защитени съгласно Директивата за местообитанията.
„Директивите за опазване на природата бяха катализатор за увеличаване на финансирането в тази област и за по-добрата осведоменост и ангажираност от страна на заинтересованите страни.“

Проведената наскоро „Проверка на целесъобразността“ на Европейската комисия разгледа изпълнението на тези две директиви за опазване на природата по пет критерия: ефективност, ефикасност, приложимост, съгласуваност и добавена стойност за ЕС.

Въз основа на постоянен диалог със заинтересованите страни, включително и 12-седмичната публична онлайн консултация, от която бяха получени рекордните 552 000 отговора, оценката установи, че директивите са създали по-здрава основа за защита на природата от съществуващите преди тях актове в Европа. В резултат на това се наблюдават значителни подобрения в състоянието на защитените видове и местообитания, където са били проведени подходящи целенасочени действия.

Освен това изследванията сочат, че мрежата на ЕС от защитени зони — „Натура 2000“, която обхваща почти една пета от сушата в Европа и 6 % от морските зони, подслонява висок дял видове с природозащитно значение, които не са посочени от директивите.

Оценката също така потвърди, че директивите за опазване на природата са катализатор за увеличаване на финансирането в тази област и на участието на заинтересованите страни, с което играят ключова роля в постигането на основната цел на Стратегията за биологичното разнообразие на Европа — спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г.

Въпреки това оценката установи, че все още не е възможно да се прогнозира кога общата цел на директивите — постигане на благоприятно природозащитно състояние на защитените видове и местообитания — ще бъде постигната напълно. В оценката също така се подчертава, че остават важни предизвикателства, включително недостиг на финансиране, неефективно управление на обекти на „Натура 2000“, липса на интеграция на политиката, пропуски в знанията и ограничен брой заинтересовани страни и обществена ангажираност.
Добре оползотворени парични средства

Очакваните разходи за привеждане в съответствие на предназначението, защитата и управлението на обекти на „Натура 2000“ са най-малко 5,8 милиарда евро годишно. Независимо от това, тези разходи се компенсират от многобройните предимства, които мрежата предоставя и които се очаква да достигнат до 200—300 милиарда евро годишно. Така например директивите за птиците и за местообитанията са допринесли за ръста на местните икономики чрез създаването на работни места и развитието на туризъм, по-специално в селските райони.

Обаче финансовата подкрепа от ЕС за селското и горското стопанство — основните видове земеползване в „Натура 2000“ — може да се оползотворява по-добре за постигането на целите на директивите. Нещо повече, засилването на сътрудничеството с групи на заинтересовани страни, като например земеделските производители и селските общности, рибари, промишления сектор, както и тези на националните, регионалните и местните власти, е от съществено значение за по-доброто прилагане на практика на правилата за опазване на природата.

Tags: натура 2000 Европейска комисия

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Какво е Натура 2000? Какви са възможностите и...

На 5 юни - петък от 15:00 часа в голямата зал...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2021, One Nature. All rights reserved.