Картират популациите на дивите орхидеи в Странджа
admin | Sunday, 30 Jul 2017
Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на стойност 109 456.21 евро.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проект ORCHIS предвижда разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа с помощта на иновативна концепция - използване на специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания както и ранно предупреждаване за настъпващи заплахи.„Поради своите биологични и екологични особености, орхидеите са подходящи да се използват като индикаторни видове за състоянието на местообитанията, в които се срещат. Трудностите при разпознаването им на терен обаче ги изключват от повечето мониторингови програми и методики. Поради тази причина орхидеите често остават непроучени и незащитени.”- подчертава д-р Светла Далакчиева – координатор в проекта. Партньорите в проекта са убедени, че използването на иновативни технологии ще даде възможност на служителите, работещи в различни институции (горски стопанства, паркова дирекция, университети, научни институции) да извършват мониторинг на орхидеите и техните местообитания на терен, в планина, която е слабо населена, с пресечен релеф и с непълно интернет покритие.Изтегли презентация >>

Tags: ORCHIS проект пресконференция орхидеи покана

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

Articles that may interest you:


Покана за пресконференция по проект ORCHIS...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Сдружение за опаз...

Покана за финална пресконференция по проект O...

Сдружение за опазване Една Природа и Горско с...

Една Природа получи последното издание на Чер...

Министърът на околната среда и водите Ивелина...

Откриване на информационните табели в бургаск...

В първия ден от националната "Седмица на гора...
comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2021, One Nature. All rights reserved.