Покана за годишно общо събрание на Сдружението
admin | Sunday, 11 Nov 2018
Сдружение за опазване Една природа свиква Общо събрание с дата и час на провеждане:

на 07.12.2018 г., от 17.00 ч. в офиса на Сдружението гр. Бургас, ул. Струма 31

при следния предварителен дневен ред:

1. Годишен отчет на УС.
2. Приемане на нови членове.
2. Преизбиране на УС
3. Разни.

Tags:

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.