Покана за годишно общо събрание на Сдружението
admin | Thursday, 07 Mar 2019
Сдружение за опазване Една природа Бургас
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 02.04.2019 г. от 17.00, в офиса на Сдружението, гр.Бургас, ул.Струма 31

при следния предварителен дневен ред :
1. Промяна на седалището и адрес за управление.
2. Промяна на годишен членски внос.
3. Вписване на направените промени в устава на Сдружението.
4. Приемане на финансовия отчет и отчета за дейността на Сдружението за 2017 и 2018.
5. Разни.

Tags:

Share this article:
share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit

comments powered by Disqus

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.