Управителен съвет

ОРГАНИ на Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА са общо събрание и управителен съвет.

ОРГАН на управление на сдружението е управителен съвет в състав от три лица с мандат от пет години до 08.12.2023 г.:

1. Милка Стоянова Янакиева - председател;

2. Светла Йорданова Далакчиева - член;

3. Гергана Колева Христова - член.

Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА се представлява от председателя на управителния съвет Милка Янакиева.Предходен управителен съвет мандат 2015-2018:

1. Колин Джон Даниел Стюърт - председател;

2. Светла Йорданова Далакчиева - член;

3. Радовеста Тодорова Стюърт - член.

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.