Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА“

 

ЧАСT I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. СТАТУТ. УЧРЕДЯВАНЕ. СЕДАЛИЩЕ

(1) "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА“, наричана по-долу за краткост „Сдружението" е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел в обществена полза за защита на околната среда.

(3) СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

(4) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА“. Името може допълнително да се изписва и на латиница.

(5) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса и съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите на кореспонденцията на Сдружението.

(6) Сдружението се създава за неограничено време и ще осъществява дейност в съответствие с българското законодателство и с международните правни норми, приложими в страната.

(7) Седалището на Сдружението е в  гр. Бургас, ул. "Струма" №31, ап.2.

(8) Адресът на управление на Сдружението е в гр. Бургас, ул. "Струма" №31, ап.2.

 

Член 2. ЦЕЛИ

(1) Сдружението осъществява дейност в обществена полза по смисъла на чл.2 от ЗЮЛНЦ.

(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(3) Целите на Сдружението са:

Осъществяване, изготвяне, подкрепа, реализиране и участие в/на регионални, национални и международни културни, социални, икономически, програми и проекти в областта на изкуството и културата, новите технологии, екологията и опазването на околната среда, залесяването, туризма, науката и образованието, социалната дейност, здравеопазването, техниката, технологиите, инфраструктурата или физическата култура и други сфери на обществения живот; Сътрудничество и съдействие с държавни и общински органи, институции и структури, научни, стопански и други институции, организации и граждани при осъществяване, изготвяне, подкрепа, реализиране и участие в програми и проекти в областта на изкуството и културата, новите технологии, екологията, туризма, науката и образованието, социалната дейност, здравеопазването, техниката, технологиите или физическата култура и други сфери на обществения живот; Организиране и участие в международни прояви, програми и проекти; Осъществяване съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; Запознаване гражданското общество с културната памет и историческото наследство и духовни ценности; Набиране, анализ и разпространяване на информация във връзка с европейските фондове и програми, подготовка, изготвяне, реализиране и управление на проектите във връзка с европейските фондове и програми; Работа за опазването и популяризирането на Българското културно - историческо наследство; Работа за опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения и съхраняване на природните богатства; Формиране на екологична и природозащитна култура на широки слоеве от населението и включването им в доброволни дейности по опазване на околната среда; Работа и подпомагане изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и и местни органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти; Излъчване на експертни и сформиране на работни групи за участие в инициативи на изпълнителната и законодателна власт; Доброволен обществен контрол по спазване на българското законодателство, в това число внасяне на обсъдените на заседания и оформени от Управителния съвет предложения за своевременно разглеждане от съответните компетентни органи.

 

Член 3. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

(1) Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

 • Разработване и споделяне на експертни методи за оценка, модели, програми, проекти и добри практики свързани с работата на специалистите по опазване на околната среда, културното наследство и създаване на предпоставки за устойчиво развитие;
 • Участие в международни организации и сътрудничество с български, чуждестранни и международни сродни организации;
 • Защита на професионалните интереси и правата на членовете си пред държавните и обществени органи и организации;
 • Информационно осигуряване на членовете на Сдружението чрез разработване и издаване на правилници, програми, и други материали;
 • Разработване и прилагане на мерки за въвличане на населението в процеса на вземане на решения в областта на околната среда;
 • Поддържане и развиване на система за информация по опазването на околната среда, която обхваща общинските органи, МОСВ и другите компетентни органи;
 • Създаване и поддържане на база от информация за добри практики при съхранението, представянето и популяризирането на културното наследство;
 • Изграждане и поддръжка на интернет портал за популяризиране дейността на Сдружението;
 • Създаване и поддържане на библиотека с научна литература, доклади, информационни материали и издания, свързани с опазване на околната среда;
 • Организиране на професионални работни групи от членове на Сдружението за обсъждане на актуални теми.
 • Организиране на национални и международни информационни кампании;
 • Организиране на информационни, образователни и рекламни кампании и центрове, популяризиране на разработените от Сдружението стратегии, програми и проекти;
 • Организиране и провеждане на обучения, свързани с опазването на околната среда и културното наследство, устойчивото развитие, запознаването и прилагането на мерки за превенция от бедствия, лошо управление и използване на ресурсите;

 

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 1. Предметът на дейност на сдружението е: организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове и решения, даване на мнения по проекти за нови и изменения на вече съществуващите нормативни актове, съдействие и подпомагане на компетентните органи и институции в местната власт и ресорните ведомства при разработване на проекти за нормативни актове, свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на сдружението; Организиране на изложби, семинари, обучения, презентации, конференции, форуми, дискусии и работни срещи; Представителство на обществото пред общинските и държавните органи по свързани целите, функциите и задачите на сдружението въпроси; Представителство на сдружението в международни прояви с аналогични цели; Популяризиране чрез бюлетини, сборници, монографии, брошури, плакати, материали от конференции и други подобни издания, както и чрез електронни средства и носители постиженията на Сдружението; Съдействие чрез публикации, кампании и обществени изяви за повишаване интереса на медиите, институциите, организациите и хората към Сдружението и към неговите цели. Кандидатстване, управление и реализиране в/на регионални, национални и международни културни, социални, икономически, програми и проекти в областта на изкуството и културата, новите технологии, екологията и опазването на околната среда, залесяването, туризма, науката и образованието, социалната дейност, здравеопазването, техниката, технологиите, инфраструктурата или физическата култура и други сфери на обществения живот; Дейности по създаване на партньорски отношения с други местни и чуждестранни физически и юридически лица, създаване на партньорства с местна администрация, държавна администрация, бизнес среди; разработване на анализи, стратегии, доклади и програми,свързани с осъществяване целите, функциите и задачите на сдружението.

(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност като: Организиране на изложби, семинари, обучения, презентации, конференции, форуми, дискусии и работни срещи, и други дейности, свързани със защита на околната среда, реклама и други дейности, за които няма законова забрана, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

ЧАСТ II

ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 5. ЧЛЕНОВЕ

(1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението са учредителите (подписали учредителния протокол).

(3) За членове на Сдружението, по предвидения в настоящия устав ред, могат да бъдат приети български и чуждестранни физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. За юридически лица:

а) Да са учредени и регистрирани в съответствие със законовите изисквания в Република България или в чужбина;

б) Да споделят целите на Сдружението и приемат неговия Устав;

в) Да са заплатили членския си внос;

2. За физически лица:

а) Да са дееспособни;

б) Да споделят целите на Сдружението и приемат неговия Устав;

в) Да са заплатили членския си внос.

(4) След учредяването на Сдружението, нови членове се приемат с решение на Управителния съвет.

(5) Лицата, желаещи да бъдат приети за членове на Сдружението отправят писмена молба (по образец) до председателя на управителния съвет, който незабавно уведомява членовете на Управителния съвет. Управителният съвет разглежда молбата на първото заседание след нейното постъпване. Решението за приемане на нови членове се приема при явно гласуване и обикновено мнозинство на членовете на управителния съвет.

(6) Сдружението води регистър на членуващите в нея лица, в който се отбелязва датата на приемането на всеки член, датата на прекратяване на членството правоотношение и причината за това.

(7) За задълженията на сдружението членовете отговарят до размера на предвидените в устава имуществени вноски.

 

Член 6. ЧЛЕНСКИ ВНОС

(1) Членовете на Сдружението следва да заплащат членски внос.

(2) Първоначалният размер на членския внос се определя от Учредителното събрание. Решение за промяна на размера на членския внос може да бъде прието от общото събрание на Сдружението, в срок до 31 декември на годината, предхождаща годината, от която влиза в сила промяната.

(3) Членският внос, в определения от учредителното или общото събрание на Сдружението размер, се заплаща веднъж годишно. Новоприетите членове заплащат годишен членски внос, който се изчислява пропорционално на оставащите календарни месеци до края на календарната година, в която са приети, включително и месеца, в който е взето решение за приемането им в Сдружението.

 

Член 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

(1) Членството се прекратява в следните случаи:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2.  при отпадане на някое от изискванията по чл. 5, ал. 3;

3. при просрочия в плащането на членски внос и/или системно неучастие в дейността на Сдружението;

4. при изключване поради груби нарушения на настоящия Устав;

5. при смърт на член физическо лице или прекратяване дейността на член юридическо лице;

6. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;

(2) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Сдружението с мнозинство от 2/3 от присъстващите, когато са констатирани груби нарушения на настоящия Устав и/или са засегнати чувствително интересите на Сдружението. Решението може да се обжалва от изключеното лице пред Общото събрание на Сдружението.

(3) Отпадането поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на Сдружението се констатира от Управителния съвет по документи и води до автоматично прекратяване на членството.

 

Член 8. ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(1) Всеки член на Сдружението има право:

1. Да избира, да бъде избиран и да участва в органите на управление на Сдружението;

2. Да бъде информиран за дейността на Сдружението;

(2) Всеки член на Сдружението е длъжен:

1. Да спазва Устава на Сдружението;

2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;

3. Да плаща редовно членския си внос.

(3) Членските права и задължения са непрехвърлими в случай на прекратяване на членството и ненаследими.

(4) Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с писмено пълномощно. Колективен член - юридическо лице може да упражнява своите права и задължения и чрез упълномощен член на Управителния съвет на Сдружението, снабден с изрично пълномощно. Всеки пълномощник на юридическо лице може да представлява най-много трима колективни члена - юридически лица и няма право да преупълномощава с правата си трето лице. Колективните членове юридически лица, които имат избран член в Управителния съвет на Сдружението от състава на техните органи на управление нямат право да посочват втори член от техния състав в Управителния съвет. Това ограничение не се отнася, ако членът на органа на управление на юридическо лице - колективен член е и член на Сдружението в качеството си на физическо лице.

 

Член 9. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

(1) Източниците на средства на Сдружението са членския внос и дарения. Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, да получава финансиране по местни и международни програми и проекти, както и да сключва и др. незабранени от закона сделки.

(2) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал. 3, т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

 1. При прекратяване на Сдружението разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество, състоящо се от средствата събрани от членските вноски и дарения се извършва по решение от Общото събрание.

 

ЧАСТ III

УПРАВЛЕНИЕ

Член 10. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1) Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание (ОС);

2. Управителен съвет (УС);

(2) Общото събрание е върховен орган на управление на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението.

(3) Общото събрание на Сдружението приема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава;

2. избира и освобождава членовете на управителния съвет на УС;

3. приема други вътрешни актове;

4. приема програма за дейността на Сдружението;

5. приема решения относно дължимостта и размера на встъпителната вноска и членския внос;

6. приема отчетите за дейността на Управителния съвет;

7. приема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

8. приема решения по жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

9. Одобрява годишния финансов отчет;

10. приема решения по чл. 25, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, които не са предоставени в компетентност на управителния съвет и не са изрично посочени по-горе.

(4) Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решения по чл. 25, ал. 1, т. 1 и 7 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите

(5) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и органите на Сдружението.

(6) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(7) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Сдружението.

(8) Поканата за свикване трябва да съдържа дневния ред за провеждане на заседанието, датата, часа и мястото на провеждането на заседанието и лицето, по чиято инициатива то се свиква. Поканата за свикване на заседание на общото събрание се поставя на адреса на Сдружението и се публикува в един централен ежедневник, най-късно 1 (един) месец преди деня, за който заседанието е насрочено.

(9) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

(10) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно, на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

(11) Всеки член на Общото събрание има право на един глас при приемане на решения. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него.

(12) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(13) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(14) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието на Общото събрание. При изготвянето на протокола, всеки член, присъствал на заседанието на общото събрание има право да изисква и да следи за точното протоколиране на решенията.

 

Член 11. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

(1) Управителният съвет е постоянно действащ колективен орган на управление, който ръководи и организира цялостната дейност на Сдружението.

(2) Управителният съвет се състои от три лица членове на сдружението, един от които Председател. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(3) Управителният съвет се избира и освобождава от общото събрание с обикновено мнозинство за срок от пет години.

(4) Първият управителен съвет се избира от учредителното събрание, с мандат от 5 (пет) години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Управителният съвет:

1. привежда в изпълнение решенията на общото събрание;

2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;

5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

6. определя адреса на сдружението;

7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

9. приема и изключва членове на Сдружението;

10. приема решения за откриване и закриване на Регионални структури на Сдружението;

11. приема решения за участие на Сдружението в други организации;

12. приема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на Сдружението;

13. организира провеждането на работни срещи, и други събития и разработва програма за провеждането им;

14. създава работни комисии, избира членовете им и изготвя правилник за работата им;

15. предлага на общото събрание за утвърждаване размера на членския внос;

16. приема дарения от името на Сдружението и издава документи за тяхното извършване;

17. приема молби за приемане нови членове;

18. приема вътрешни и други актове на Сдружението;

19. избира от своя състав Председател на УС;

(6) Управителният съвет (УС) приема решенията си на заседания с обикновено мнозинство от присъстващите членове на УС, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове. УС може да приема решения и неприсъствено, без да бъде провеждано заседание. В този случай, решението следва да бъде надлежно протоколирано и подписано без забележки и възражения от всички членове на УС.

(7) Решенията на управителния съвет са задължителни за всички членове на Сдружението, като същите подлежат на обжалване от тях пред общото събрание на Сдружението.

(8) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя.

(9) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на УС в седмичен срок от получаване на искането, то може да бъде свикано от всеки един от заинтересуваните членове на УС.

(10) При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от избран от членовете на УС за конкретния случай член на управителния съвет.

 1. Всеки член на УС има право на един глас. УС може да взима решения когато на заседанията присъстват повече от половината от членовете му.

 

Член 12. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1) Управителният съвет избира от своя състав Председател.
(2) Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението и да го представлява пред трети лица в страната и чужбина. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.
(3)Председателят:
1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
3. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;
6. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;

7. осъществява други функции, произтичащи от този устав или от решенията на общото събрание и управителния съвет.

 

Член 14. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Сдружението се представлява от председателя на управителния съвет.

 

Член 15. ЗАПЛАТИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИ.

 1. Членовете на управителния съвет и председателят на Сдружението не получават възнаграждение, освен ако общото събрание не реши друго.

                                 

Член 16.   ВОДЕНЕ НА КНИГИ

(1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на ОС и УС. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4.  финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

 

ЧАСТ IV

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17. ГОДИШЕН ОТЧЕТ

(1) Годишният отчет за дейността на Сдружението се изготвя от Управителния съвет и се приема от общото събрание.

 

Член 18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

(1) Сдружението се прекратява:

1. по решение на общото събрание;

2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

(2) Разпределянето на останалото след прекратяването на Сдружението имуществото, състоящо се от членските вноски и дарения се извършва по решение на общото събрание. Ако решение за това не бъде прието до прекратяването, то се приема от ликвидатора.

(3) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

2. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

3. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата посочени в Чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

4. Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на Съда на сдружение, определено за извършване на дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или в учредителния акт.

5. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната алинея, то се предоставя на Общината, в която е седалището на прекратеното сдружение. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното сдружение дейност.

ЧАСТ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За въпросите, които не са уредени с този устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащата нормативна уредба на Р. България.

Настоящият устав е приет от учредително събрание на сдружение с нестопанска цел "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА“, състояло се на 31.03.2015 г. в гр. Бургас.

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.