Направи дарение

Един от начините да се включите в нашите инициативи е да направите дарение. То може да бъде за цялостната дейност на ЕДНА ПРИРОДА или за конкретна акция или текущ проект. Благодарение на вашето дарение и желанието за работа на нашите сътрудници и доброволци могат да се случат много позитивни неща: публична акция, изложба, информационни брошури и листовки, конкретни изследвания и тяхното популяризиране.

При желание на дарителя / спонсора, той ще бъде представен в уебсайта на Сдружението. Начинът на използване на средствата, изразходвани според волята на дарителя, ще му бъде представен в отчет за дейността и постигнатите резултати.

При дарение на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, дарителят получава данъчно облекчение в размер от 10%.

Преди да направите дарение, моля попълнете следния Договор за дарения или Договор за спонсорство и ни го изпратете.

За повече информация:
Радовеста Стюърт
тел: 0896809038
Адрес: Бургас 8001,
ул.Струма 31

Банкова сметка:
IBAN: BG84UNCR70001522267379
BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк АД
Титуляр: Сдружение за опазване ЕДНА ПРИРОДА
БУЛСТАТ: 176852829

 

ДАРЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯТА "Помогнете на учените да разберат къде пътешестват гларусите"

Принципи във връзка с приемането на дарения

Не приемаме дарения, които биха компрометирали доброто име и накърнили престижа ни. При установяване на недопустимостта на получено дарение, сумите ще бъдат връщани.

Най-спешни нужди от парични дарения за кампанията в момента:

- тениски с послание (100 х 5 лв/бр. = 500 лв)
- пътни разходи (3 акции х 200 лв)
- закупуване на пръстени за опръстеняване на гларусите (1000 броя х 2 лв/бр = 2000 лв)

Дарения в натура:

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.