Отчетност

2016 година:

1. Годишен финансов отчет на Сдружение за опазване Една Природа

2. Отчет за дейността на организацията2015 година:

1. Годишен финансов отчет на Сдружение за опазване Една Природа

2. Отчет за дейността на организацията

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.