ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа

Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция (водещ партньор) изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“ No:CB005.1.12.025, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Проектът е с продължителност от 1 година и с бюджет от 109 456.21 euro.

Основната цел на проекта е подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проектът предвижда разработването и осъществяването на съвместни дейности по опазване на орхидеите в защитената територия на Странджа с помощта на иновативна концепция – внедряване на специализиран софтуер за подпомагане на определянето на видовете и оценка на техния статус на местообитания.

Основните дейности са провеждане на теренни проучвания за видовия състав, численост и разпространение на видовете диви орхидеи на територията на Странджа и създаване и внедряване на специализиран софтуер за тяхното разпознаване и мониторинг на терен.

Резултати

•           единно проучване на видовия състав, състоянието на популациите и местообитанията на орхидеите в Странджа, давайки цялостна картина на региона от двете страни на границата.

•           изграждане на капацитет за трансгранично сътрудничество за мониторинг на местообитанията и опазване на видовете орхидеи, който ще е в състояние да регистрира потенциални заплахи по цялата територия на Странджа на време, за да се вземат необходимите мерки за преодоляването им.

Изтегли презентация на български език >>

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Настоящата публикация е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тази брошура е отговорност единствено на Сдружение за опазване Една Природа и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

За нас Една Природа

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ ЕДНА ПРИРОДА е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано от Бургаския окръжен съд на 8.04.2015 г.

Сдружението има за цел да организира и участва в международни прояви, програми и проекти насочени към опазването на околната среда, природното и ...
Повече »

Web Development @ OverHertz Ltd © 2015-2022, One Nature. All rights reserved.